Privacybeleid

Privacybeleid Reizen naar Tatras – Enjoy Tatras

Versie 05/09/2019

Privacy is voor jou even belangrijk als voor ons. Daarom hebben de belangrijkste zaken rond privacy hier. Het privacybeleid is onder meer van toepassing op (i) onze websites www.reizennaartatras.be en www.reizennaartatras.nl en www.enjoytatras.com en (ii) alle relaties tussen Enjoy Tatras en haar klanten, prospecten, business partners, reisprofessionals en journalisten in onze databases.

Enjoy Tatras wil benadrukken dat zij altijd tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Enjoy Tatras verzamelt, alsook over de wijze waarop Enjoy Tatras deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van onze website en het lezen van onze elektronische nieuwsbrieven en uitnodigingen impliceert je uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens, opt-in of omwille van andere door de GDPR toeganse vormen van informatieverzameling) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Lees daarom deze Privacy Verklaring.

De gegevens die Enjoy Tatras verzamelt beperken zich tot de beperkte gegevens over consumenten uit België of Nederland. Wij houden deze gegevens enkel bij om consumenten te informeren en te inspireren over het reisaanbod in de regio van de hoge en lage Tatra in Slovakije.

Enjoy Tatras

Enjoy Tatrs is een Destination Management Company of reisagentschap uit Slovakije met officiële benaming Region Tatry Travel, s.r.o  . Het is een pilootproject in Slovakije waarbij een klassieke reisonderneming de samenwerking aangaat met de regionale toeristische organisaties van de Liptov regio (of Lage Tatra) en de Hoge Tatras. Op die manier is het ons objectief om de regio actief te promoten in diverse markten. Ook België en Nederland behoren daartoe. Hier zijn we gekend onder de merken en websites Reizen naar Tatras (www.reizennaartatras.be en www.reizenaartatras.nl

Als instituut uit Slovakije respecteren we de Europese regelgeving rond de privacy van burgers. In België doen we een beroep op de diensten van KonsulTra bvba voor marketing en promotie. Ook zij zorgen dat alles in regel verloopt. Voor meer informatie over KonsulTra en hun privacy policy verwijzen we naar www.konsultra.be. Zij voeren enkel de opdracht er promotie voor ons uit en zijn in geen beding eigenaar van uw gegevens.

Alle informatie over Enjoy Tatras (Region Tatry Travel, s.r.o) is terug te vinden via onze Engelstalige website www.enjoytatras.com

Je rechten

Als je beroep wil doen op de hieronder vermelde privacy rechten, contacteer gabriela.kohuthova@enjoytatras.com om een of meer van de volgende rechten gratis uit te oefenen:

 • Toegang tot de persoonsgegevens die Enjoy Tatras mogelijks over jou beschikt;
 • Corrigeren, vervolledigen of bijwerken van je persoonsgegevens;
 • Schrapping van je persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;
 • Bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Als je geen marketing e-mails wilt ontvangen, kan je zich altijd uitschrijven via de knop “uitschrijven”, die onder iedere marketing e-mail van Enjoy Tatras staat. Enjoy Tatras gebruikt de online tool Mailchimp voor zijn emailing campagnes. Binnen die tool kan je ook telkens de gegevens raadplegen die we over jou beschikken en ze eveneens wijzigen of aanpassen.

Persoonsgegevens

De gegevens die Enjoy Tatras verzamelt zijn heel beperkt en beperken zich tot de volgende zaken:

 • E-mail adres
 • Voornaam en naam (in bepaalde gevallen)
 • Adres (in bepaalde gevallen)
 • Telefoonnummer (vast/gsm, in bepaalde gevallen)

Gebruik van persoonsgegevens

Enjoy Tatras gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het informeren over het toeristisch aanbod in de regio van de Hoge Tatras en Liptov in Slovakije
 • Het promoten van toeristische aanbiedingen in de regio
 • Het verzenden van gerichte reclame en updates
 • Het uitvoeren van marktonderzoeken en enquêtes
 • Statistische doeleinden

Verzamelen van persoonsgegevens

Enjoy Tatras verzamelt persoonsgegevens tijdens:

 • Een bezoek aan de website reizennaartatras.be en www.reizennaartatras.nl aan de hand van cookies
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website);
 • Correspondentie met Enjoy Tatras
 • De deelname aan acties tijdens diverse toerismebeurzen in België en Nederland waar Enjoy Tatras aanwezig iz
 • Diverse acties en wedstrijden via de media of andere kanalen, waarbij telkens duidelijk gevraagd wordt indien u verdere informatie wenst te ontvangen

Bijhouden van gegevens

Enjoy Tatras houdt uw gegevens bij gebruik makend van de online tool Mailchimp die de wetgeving rond GDPR volgt. Daarnaast houden we uw gegevens bij in Excel bestanden op beveiligde computers en enkel bereikbaar binnen een gesloten netwerk. Indien u een commercieel contact bent van Enjoy Tatras dan houden wij uw gegevens tevens bij in ons CRM systeem.

Bewaartermijnen

Enjoy Tatras bewaart de gegevens zolang u zich niet uitschrijft uit onze lijsten of ons contacteert met uw recht om vergeten te worden. Verder controleren we elk jaar of u actief geweest bent en onze berichten gelezen heeft. Indien u een periode van 2 jaar niet actief geweest bent of zich opnieuw ingeschreven heeft, beschouwen we dit als geen interesse meer van uwe wege en verwijderen we uw

Delen van gegevens aan derden

Enjoy Tatras geeft jouw persoonsgegevens niet aan derden. Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Enjoy Tatras jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Enjoy Tatras hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten; Verder vertrouwen we het verzenden van onze elektronische nieuwsbrieven toe aan KonsulTra bvba waarmee we ook een samenwerkingsovereenkomst aangaat inzake privacy zodat we misbruik vermijden.

Andere websites

Onze website en mailings bevatten links naar andere websites. Enjoy Tatras is dan ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de toepassing ervan op andere websites.

Updates

Enjoy Tatras is actief bezig met haar privacybeleid. Daarom wordt deze pagina regelmatig bijgewerkt. Om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen, bezoek je best regelmatig de website en de pagina over het privacybeleid. Uw gegevens net als ons privacybeleid kan u ook opvragen op éénvoudig verzoek.

Klachten

Wanneer u klachten heeft over de manier waarop Enjoy Tatras jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Belgische Privacy Commissie (www.privacycommission.be). Of de Nederlandste Privacy Commissie (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). U contacteert één van beiden in functie van uw nationaliteit.

Contacteer Enjoy Tatras

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of over de wijze waarop Enjoy Tatras uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, contacteer ons dan:

 • Per e-mail: kohuthova@enjoytatras.com of
 • Per post: Enjoy Tatras – Region Tatry Travel, s.r.o  – Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš – Slovakia